Ledenvergadering 17-3-22 - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ledenvergadering 17-3-22

Verslagen en foto's
Verslag ledenvergadering LGO 2022
Datum: 17 maart 2022

Agenda:

Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Inning contributie lidmaatschap
Kascontrolecommissie
verslag: Chris te Stroet en Mark van Haren
verkiezing: aftredend Chris te Stroet
Bestuursverkiezing
aftredend:
Joop Arnoldus - secretaris
Rondvraag/sluiting

Opening:
Voorzitter Martijn van de Pol opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze eerste fysieke bijeenkomst van LGO in 2022.
Hij meldt dat het na alle beperkingen weer fijn is om weer in Apeldoorn bij elkaar kunnen komen.
Er zijn bij deze bijeenkomst 58 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2021 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2021. Daarmee wordt het verslag door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel jaarverslag 2021 en de begroting 2022 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.

Er zijn geen vragen over het financieel verslag of over de begroting.
De penningmeester wordt ook met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

Contributie lidmaatschap 2022
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2022 nogmaals vast te stellen op € 15,00 per jaar in plaats van de normale contributie van € 30,00 per jaar.
De leden gaan akkoord met het voorstel.
Inning contributie lidmaatschap vanaf 2022:
De penningmeester heeft wederom kontakt gehad met de bank of een incasso, een QR-code of een “link” (Tikki) op de factuur, de inning van de contributie eenvoudiger zou kunnen maken.
Het blijkt zeer omslachtig te zijn of vraagt hoge inningskosten om dit te realiseren.
Daarom wordt besloten de huidige procedure van het innen van de contributie te blijven hanteren.

Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, Chris te Stroet en Mark van Haren, hebben samen met de penningmeester de boeken gecontroleerd. Chris geeft in de vergadering aan dat beide commissieleden akkoord zijn met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester.
Daarmee is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2021.

Chris te Stroet is aftredend als commissielid. Karin Jansen stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing:
Joop Arnoldus (secretaris) is statutair als bestuurslid aftredend.
De secretaris stelt zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de secretaris.

Rondvraag:
Er zijn geen vragen of opmerkingen.


Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met de presentatie:

"Efficiënte alternatieven voor röntgenonderzoek aan pijplas verbindingen"

De presentatie wordt verzorgd door Norbert Trimborn van de Mistras Group

Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu