Verslag ledenvergadering LGO 2023 - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verslag ledenvergadering LGO 2023

Verslagen en foto's
Verslag ledenvergadering LGO 2023

Datum: 16 maart 2023
Agenda:

Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Kascontrolecommissie
verslag: Mark van Haren en Karin Jansen
verkiezing: aftredend Mark van Haren

Bestuursverkiezing
aftredend:
Martijn van de Pol - voorzitter
Bertus van der Wal - ledenadministratie
Rondvraag/sluitingOpening:
Voorzitter Martijn van de Pol opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom
op deze voor LGO bijzondere locatie bij SMEOT Hengelo.
Deze locatie is voor de LGO-bijeenkomst beschikbaar gesteld vanwege
de NK-laswedstrijden voor MBO studenten in het kader van de EK-WorldSkills.

Er zijn bij deze bijeenkomst 63 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2022 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2022.
Daarmee wordt het verslag door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester)
en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting blijkt dat we, mede dankzij onze sponsoren, een financieel gezonde vereniging zijn.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of over de begroting.
De penningmeester wordt ook met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

Contributie lidmaatschap 2023
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2023 nogmaals vast te stellen op € 15,00 per jaar
in plaats van de normale contributie van € 30,00 per jaar.
De leden gaan akkoord met het voorstel.

Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, Mark van Haren en Karin Jansen, hebben samen met de penningmeester de boeken gecontroleerd.
Mark geeft in de vergadering aan dat beide commissieleden akkoord zijn met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester.
Daarmee is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2022.

Mark van Haren is aftredend als commissielid.
Ruudt Zurburg stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing:
Martijn van de Pol (voorzitter) en Bertus van der Wal (ledenadministratie) zijn statutair als bestuurslid aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van beide bestuursleden.

Rondvraag:
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de ledenvergadering waarna het programma wordt vervolgd met de volgende presentaties:

Bertil ScholtenLubberink (ROC) en Eddie ter Beest (SMEOT) houden een korte presentatie over:
Hoe maken we studenten enthousiast voor de laswedstrijden en hoe gaan de kwalificatiewedstrijden
voor het NK lassen en het vervolg voor de winnaars naar het EK of WK lassen.

Géjan Voskamp van Energie Consult Holland uit Ede verzorgt een presentatie met als onderwerp: “De lascertificeringswereld”.

Diverse leveranciers hebben lascobots in de praktijkruimten opgesteld.

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu