Ledenvergaderingen - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ledenvergaderingen

Verslagen en foto's
Verslag ledenvergadering LGO 2018
Datum: 15 maart 2018

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Bestuursverkiezing
Kascontrolecommissie
Rondvraag/sluiting

Opening:
Martijn van de Pol (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn 50 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2017 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2017. Daarmee wordt het door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris.
Jaarverslag penningmeester:
Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting 2018 blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of de begroting.
De penningmeester wordt met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.
Op voorstel van het bestuur gaan de leden ermee akkoord om de contributie voor 2018 ongewijzigd te laten op € 30 per jaar.

Bestuursverkiezing:
Arjen Woudenberg (penningmeester) en Huub Volker (sponsorzaken) zijn statutair als bestuurslid aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoemingen van beide bestuursleden.

Kascontrolecommissie:
Namens de kascontrolecommissie, Theo Schipper en Martijn Lesscher, wordt door Theo Schipper in de vergadering verslag van de kascontrole bevindingen uitgebracht.
Hierbij wordt vermeld dat de commissie akkoord is met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester. Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2017.
Theo Schipper is aftredend als commissielid. Anita Beernink stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Rondvraag:
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met een presentatie over twee onderwerpen: "Orbitaal lassen in de voedingsindustrie en TIGer weld overlay”
door Kees Meurs van Polysoude.


Joop Arnoldus
Secretaris LGO

Verslag ledenvergadering LGO 2017
Datum: 16 maart 2017

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Bestuursverkiezing
Kascontrolecommissie
Rondvraag/sluiting

Opening:
Martijn van de Pol (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn 54 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2016 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2016. Daarmee wordt het door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld.
De voorzitter bedankt de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
De Landelijke Lasgroependag die dit jaar door LasGroepOost is georganiseerd is in alle opzichten goed verlopen
en financieel binnen de begroting gebleven mede dankzij diverse sponsors.
Uit het verslag en de begroting 2017 blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of de begroting.
De penningmeester wordt met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

Bestuursverkiezing:
Martijn van de Pol (voorzitter) en Bertus van der Wal (ledenadministratie) zijn statutair als bestuurslid aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoemingen.
Wil van der Stap treedt uit het bestuur. Er zal hem het gebruikelijke LGO-erelidmaatschap worden aangeboden. Er zal later door het bestuur op gepaste wijze afscheid van Wil als bestuurslid worden genomen.

Kascontrolecommissie:
Namens de kascontrolecommissie, Theo Hopmans en Theo Schipper, wordt door Theo Schipper in de vergadering
verslag van de kascontrole bevindingen uitgebracht.
Hierbij wordt vermeld dat de commissie akkoord is met de verantwoording in de boeken en toelichting door de penningmeester.
Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2016.
Theo Hopmans is aftredend als commissielid. Martijn Lesscher stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Rondvraag:
Naar aanleiding van een vraag vorig jaar van Hans Horlings blijft het uit te reiken presentje aan de sprekers en bij excursies ongewijzigd: Het kruikje kruidenbitter.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met de presentatie: "Lasreparatie aan een gasleiding onder druk in de Javazee op een diepte van 27 meter door Marchel Kaspers” van het NIL.


Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Verslag ledenvergadering LGO 2016
Datum: 10 maart 2016

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing
Rondvraag/sluiting

Opening:
Martijn van de Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er zijn 46 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2015 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2015. Daarmee wordt het door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.
De voorzitter bedankt de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel verslag 2015 en de begroting 2016 zijn opgesteld door Martijn van de Pol (penningmeester) en deze worden door Martijn gepresenteerd aan de leden.
Er is in de begroting een speciale post opgenomen als reservering voor de Landelijke Lasgroependag die dit jaar door LasGroepOost wordt georganiseerd.
Uit de begroting 2016 blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of de begroting.
De penningmeester wordt met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

Bestuursverkiezing:
Wil van der Stap (voorzitter) en Joop Arnoldus (secretaris) zijn statutair als bestuurslid aftredend.
Joop Arnoldus stelt zich herkiesbaar. Wil van der Stap legt het voorzitterschap neer, maar wil wel als commissaris in het bestuur blijven Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
De bestuursfuncties zijn hierdoor in de voorafgaande bestuursvergadering opnieuw vastgesteld:
Voorzitter: Martijn van de Pol, Secretaris: Joop Arnoldus, Penningmeester: Arjen Woudenberg, Ledenadministratie: Bertus van der Wal, Commissaris: Huub Volker en Wil van der Stap.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoemingen en herverdelingen van het bestuur van LGO.

Kascontrolecommissie:
Namens de kascontrolecommissie, Bert van Beek en Theo Hopmans, wordt door Bert,
vanwege de afwezigheid van beide leden, een schriftelijk ondertekend verslag van de bevindingen uitgebracht.
Hierin wordt vermeld dat de commissie akkoord is met de verantwoording in de boeken en toelichting door de penningmeester.
Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2015.
Bert van Beek is aftredend als commissielid. Theo Schipper stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Rondvraag:
Hans Horlings stelt voor eens een ander presentje dan het kruikje kruidenbitter uit te reiken aan de sprekers.
Ook stelt hij voor om het jaarverslag vóór de jaarvergadering aan alle leden te sturen.
Het bestuur heeft dit al eerder besproken, maar zal dit nogmaals op de agenda zetten.
Verder geen vragen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met de presentatie/workshop: "Gassen in de las- en snijtechniek” door Henkjan Dijk van Westfalen Gassen.


Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Verslag ledenvergadering LGO 2015
Datum: 19 maart 2015


Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Bestuursverkiezing
Kascontrolecommissie
Trekking verloting enquête
Rondvraag/sluiting

Opening:
Martijn van de Pol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij maakt melding van de langdurige afwezigheid van voorzitter Wil van der Stap vanwege burnout.
Er zijn 69 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2014 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2014. Daarmee wordt het door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel verslag 2014 en de begroting 2015 zijn opgesteld door Martijn van de Pol (penningmeester) en deze worden door Martijn gepresenteerd aan de leden.
Uit de begroting 2015 blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of de begroting.
De penningmeester wordt bedankt voor het goede beheer van de financiën met een applaus van de leden.

Bestuursverkiezing:
Arjen Woudenberg (commissaris) en Huub Volker (commissaris) zijn statutair als bestuurslid aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering gaat akkoord met de herbenoemingen.

Kascontrolecommissie:
Namens de kascontrolecommissie, Bert van Beek en Hans Horlings, doet Hans verslag van de bevindingen waarbij zij aangeeft dat de commissie akkoord is met de verantwoording in de boeken, zoals deze door de penningmeester is toegelicht.
Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2014.
Hans Horlings is aftredend als commissielid. Theo Hopmans stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Trekking verloting enquête:
Per 10 deelnemers aan de enquête onder de leden wordt een prijs verloot die tijdens deze jaarvergadering wordt uitgereikt. Er hebben 25 leden deelgenomen waardoor er drie prijzen beschikbaar zijn. De prijswinnaars die door Huub Volker worden getrokken zijn: Marinus Speelziek, Adri Rood en Arnold Smits. Zij nemen een wijnpakket in ontvangst.

Rondvraag:
Hans Horlings stelt voor eens een ander presentje dan de fles kruidenbitter te gaan gebruiken voor de sprekers. Het bestuur zegt toe dit te zullen bespreken. Verder geen vragen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met de lezing: "Valkuilen lasserkwalificatie NEN 9606-1” door Richard Blom van Lloyd's Register Energy.


Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu