Ledenvergadering 2019 - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ledenvergadering 2019

Verslagen en foto's
Verslag ledenvergadering LGO 2019
Datum: 14 maart 2019

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing
Rondvraag/sluiting

Opening:
Martijn van de Pol (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Martijn meldt dat het bestuur ver gevorderd is met het als vereniging te voldoen aan de AVG-wetgeving.
Als de AVG-documenten gereed zijn zal dit middels e-mail aan alle leden kenbaar worden gemaakt en op de website van LGO worden geplaatst.  
Er zijn bij deze bijeenkomst 44 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2018 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Niemand heeft vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2018. Daarmee wordt het door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris.
Jaarverslag penningmeester:
Het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of over de begroting.
De penningmeester wordt met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.
Op voorstel van het bestuur gaan de leden ermee akkoord om de lidmaatschapscontributie voor 2019 ongewijzigd te laten: € 30 per jaar.

Kascontrolecommissie:
Namens de kascontrolecommissie, Anita Beerning en Martijn Lesscher, wordt door Martijn in de vergadering verslag van de kascontrole bevindingen uitgebracht.
Hierbij wordt vermeld dat de commissie akkoord is met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester. Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2018.
Martijn Lesscher is aftredend als commissielid. Ruud Zurburg stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing:
Joop Arnoldus (secretaris) is statutair als bestuurslid aftredend. Joop stelt zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de secretaris.

Rondvraag:
Er zijn geen vragen of opmerkingen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met een bijzondere praktijk demonstratie:
“Culinair Koken met Stikstof” door Martin Majoor van Linde.


Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu