Verslag ledenvergadering 2024 - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Verslag ledenvergadering 2024

Verslagen en foto's

Verslag ledenvergadering LGO 2024

Datum: 14 maart 2024


Agenda:

-Opening
-Vaststelling agenda
-Jaarverslag secretaris
-Jaarverslag penningmeester
-Contributie lidmaatschap
-Kascontrolecommissie
-verslag: Ruudt Zurburg en Carin Jansen
-verkiezing: aftredend Carin Jansen

Bestuursverkiezing
aftredend:
Arjen Woudenberg - penningmeester
Huub Volker - sponsorzaken
Rondvraag/sluitingOpening:
Voorzitter Martijn van de Pol opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op onze vertrouwde locatie bij UDO - vakgericht vmbo (Sprengeloo) in Apeldoorn.

Er zijn bij deze bijeenkomst 45 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2023, met een overzicht van alle activiteiten van LGO in 2023, wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen. De sponsors en begunstiger van LGO worden speciaal genoemd.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2023. Daarmee wordt het verslag door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel jaarverslag 2023 en de begroting 2024 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting blijkt dat we, mede dankzij onze sponsoren, een financieel gezonde vereniging zijn. Het financiële saldo is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2022.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag of over de begroting.
De penningmeester wordt ook met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

Contributie lidmaatschap 2024
Omdat we sinds de coronapandemie al een aantal jaren de contributie voor het lidmaatschap hebben verlaagd
van € 30 naar € 15 per jaar en dit financieel geen problemen oplevert, stelt het bestuur voor om de contributie vanaf 2024 definitief vast te stellen op € 15,00 per jaar.
Indien nodig kan de contributie in de toekomst eventueel weer worden verhoogd.
De leden gaan akkoord met het voorstel.

Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, Ruudt Zurburg en Carin Jansen, hebben samen met de penningmeester de boeken gecontroleerd.
Ruudt geeft in de vergadering aan dat beide commissieleden akkoord zijn met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester.
Daarmee is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2023.

Carin Jansen is aftredend als commissielid.
Hans Horlings stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing:
Arjen Woudenberg (penningmeester) en Huub Volker (sponsorzaken) zijn statutair als bestuurslid aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van beide bestuursleden.

Rondvraag:
Er wordt een vraag gesteld hoe het er voor staat met de locatie na de zomervakantie.
De secretaris geeft aan dat we in gesprek zijn met de locatiemanager van de huidige locatie en we contacten hebben met een locatie in Twello.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de ledenvergadering waarna het programma wordt vervolgd met de volgende presentatie:

Waterstof in aardgastransportleidingen.
De presentatie wordt verzorgd door Otto-Jan Huising van de Gasunie.


Joop Arnoldus
Secretaris LGO

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu