Ledenvergadering 2021 - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ledenvergadering 2021

Verslagen en foto's
Verslag ledenvergadering LGO 2021
Datum: 11 november 2021Agenda:

Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Inning contributie lidmaatschap vanaf 2022
Kascontrolecommissie
verslag: Ruudt Zurburg en Chris te Stroet
verkiezing: aftredend Ruudt Zurburg
Bestuursverkiezing
aftredend:
Arjen Woudenberg - penningmeester
Huub Volker - sponsorzaken
Rondvraag/sluiting


Opening:
Secretaris Joop Arnoldus opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze tweede fysieke bijeenkomst van LGO in 2021. Door familieomstandigheden kan de voorzitter, Martijn van de Pol, helaas niet aanwezig zijn.
Het bestuur heeft besloten, vanwege de coronapandemie en ons aller gezondheid, conform de regels van de rijksoverheid, alleen toegang tot deze bijeenkomst te verlenen na het tonen van een coronatoegangsbewijs.
Er zijn bij deze bijeenkomst 35 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2020 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2020. Daarmee wordt het door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.
Jaarverslag penningmeester:
Het financieel jaarverslag 2020 en de begroting 2021 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.

E zijn geen vragen over het financieel verslag of over de begroting.
De penningmeester wordt ook met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

Inning contributie lidmaatschap vanaf 2022:
In het bestuur is enige discussie geweest om de inning van de contributie per 2022 te wijzigen, omdat er veel leden zijn die de contributie ‘vergeten’ te betalen.
Een voorstel om de factuur alleen naar het privé emailadres en niet meer naar de werkgever te versturen wordt niet aangenomen.
Misschien via een QR-code of via een “link” met de bank (Tikki) op de factuur zodat betaling eenvoudiger wordt?
Incasso vraagt veel gegevens en registratie van de leden en hoge bankkosten.
De penningmeester zal de mogelijkheden onderzoeken en met de bank bespreken.


Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, Ruudt Zurburg en Chris te Stroet, hebben samen met de penningmeester via Teams de boeken gecontroleerd. De penningmeester toont via het projectiescherm aan dat beide commissieleden akkoord zijn met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester.
Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2020.

Ruudt Zurburg is aftredend als commissielid. Mark van Haren stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Bestuursverkiezing:
Arjen Woudenberg (penningmeester) en Huub Volker (sponsorzaken) zijn statutair als bestuurslid aftredend.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van beide bestuursleden.

Rondvraag:
De secretaris deelt mede dat er diverse relatiegeschenken van voorgaande jaren en van het blad “Lastechniek” zullen worden neergezet waar iedereen wat van kan mee nemen.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.


Sluiting:
De secretaris sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met de presentatie:

Fase transformaties en de mechanismen erachter,
het metallurgisch inzicht in Perliet en Martensietvorming.

De presentatie zal worden verzorgd door Ewit Groen,
eigenaar van Groen Training & Consultancy uit Den Haag.
Joop Arnoldus
Secretaris LGO

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu