Ledenvergadering 2020 - Lasgroep

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ledenvergadering 2020

Verslagen en foto's


Verslag ledenvergadering LGO 2020
Datum: 12 maart 2020
Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
AVG-verklaring
Kascontrolecommissie (verslag en verkiezing)
Bestuursverkiezing (aftredend: Martijn van de Pol en Bertus van der Wal)
Rondvraag/sluitingOpening:
Bertus van der Wal (als waarnemend voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Martijn van de Pol (voorzitter) kan vanwege de coronacrisis niet aanwezig zijn.
Er zijn bij deze bijeenkomst, mede gezien de coronacrisis, helaas slechts 24 leden aanwezig.

Vaststelling agenda:
Er worden geen wijzigen aangebracht in de agenda.

Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag 2019 wordt door Joop Arnoldus (secretaris) voorgelezen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2019. Daarmee wordt het door de vergadering met applaus goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris.

Jaarverslag penningmeester:
Het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 zijn opgesteld door Arjen Woudenberg (penningmeester) en deze worden door Arjen gepresenteerd aan de leden.
Uit het verslag en de begroting blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn.

Een van de leden vraagt wat er bij de post “uitgaven” onder bestuurskosten wordt verstaan?
De penningmeester antwoord dat het bestuur, voorafgaand aan een bijeenkomst, vergadert bij een restaurant en dan gebruik maakt van een maaltijd.
Ook maken soms sprekers en de kascontrolecommissie gebruik van het aanbod om mee te eten.
De leden gaan akkoord met het antwoord.

Verder zijn er geen vragen over het financieel verslag of over de begroting.
De penningmeester wordt ook met een applaus bedankt voor het goede beheer van de financiën.

AVG-verklaring:
De voorzitter meldt dat de LGO AVG-verklaring is vastgesteld en deze op de website van LGO zal worden geplaatst. Deze verklaring zal op de website te vinden zijn onder een apart tabblad.
Hiermee voldoen we als vereniging aan de AVG-wetgeving.

Kascontrolecommissie:
Namens de kascontrolecommissie, Anita Beernink en Ruudt Zurburg, wordt door Anita mondeling verslag van de kascontrole bevindingen uitgebracht. Hierbij wordt vermeld dat de commissie akkoord is met de financiële verantwoording en toelichting door de penningmeester.
Hiermede is de penningmeester gedechargeerd voor het verslagjaar 2019.

Anita Beernink is aftredend als commissielid. Chris te Stroet stelt zich beschikbaar om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.


Bestuursverkiezing:
Martijn van de Pol (voorzitter) en Bertus van der Wal (ledenadministratie) zijn statutair als bestuurslid aftredend.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen (tegen)kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van beide bestuursleden.

Rondvraag:
Er wordt door een van de leden gevraagd of het verslag van de jaarvergadering bij de uitnodiging voor de volgende jaarvergadering kan worden meegestuurd?

Antwoord bestuur:
De verslagen van de jaarvergaderingen staat op de website van LGO, maar het zal volgend jaar ook met de uitnodiging voor de jaarvergadering worden meegestuurd.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.

Sluiting:
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering waarna het programma wordt vervolgd met de presentatie:

“Lijmen fabel of serieuze verbindingstechniek”

Door Frank van den Reek van Adhesive Bonding Center uit Lelystad.Joop Arnoldus
Secretaris LGO
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu